Wskazania dla ministrantów

 

 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

 

2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.

 

5. Ministranci i lektorzy nie rozmawiają ze sobą w zakrystii, bo jest ona częścią kościoła. Mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne.

 

3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

 

4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.

 

5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

 

6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.

 

2. Zaleca się, aby ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, byli w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.

 

7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

 

3. W kościele, który jest miejscem świętym, w czasie Mszy św. i poza nią obowiązuje postawa pełna czci i szacunku.

 

 

8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

 

 

 

VII. Przyjęcie kandydatów do grona LSO:

 

1. Ministrantem może zostać każdy chłopiec/mężczyzna w wieku przynajmniej lat 7, przy czym zaleca się by przystąpił on już do I Komunii Świętej.

 

2. Przyjmowanie kandydatów na ministrantów odbywać się będzie w ciągu całego roku liturgicznego. Przez pierwszy miesiąc aspirant uczy się podstawowych zasad zachowania się w kościele. Po tym okresie Opiekun, bądź wyznaczony przez niego lektor sprawdza zdobyte umiejętności i decyduje o przeniesieniu go do grona kandydatów. Staż kandydacki trwa przynajmniej trzy miesiące i kończy się egzaminem na pierwszy stopień ministrancki składanym przed Opiekunem bądź jego Zastępcą.

 

3. Ministranci zdobywają kolejne stopnie po złożeniu odpowiednich egzaminów przed Opiekunem, bądź wyznaczonym przez niego lektorem. (wykaz stopni załącznik nr 2).

 

4. Młodszym lektorem może zostać ministrant, który:

a. Ma nienaganne zachowanie oraz wzorowo i sumiennie wypełnia swoje obowiązki;

b. Uzyskał stopień ministranta ołtarza;

c. Jest uczniem przynajmniej 6 klasy szkoły podstawowej;

d. Złożył odpowiedni egzamin przed Opiekunem, bądź wyznaczonym przez niego lektorem;

 

5. Lektorem może zostać młodszy lektor, który:

a. Ma nienaganne zachowanie oraz wzorowo i sumiennie wypełnia swoje obowiązki;

b. Jest przynajmniej dwa lata młodszym lektorem;

c. Jest uczniem przynajmniej III klasy gimnazjum;

d. Ukończył kurs lektorski i złożył odpowiedni egzamin przed Komisją powołaną przez Opiekuna.

 

6. Szczegółowe wytyczne do egzaminu na poszczególne stopnie zawiera załącznik nr 3.

 

 

VIII. Grupa liturgiczna:

 

1. Do pomocy ministrantom i lektorom oraz do posług w liturgii, które przez nich nie powinny być wykonywane powołuje się grupę liturgiczną.

 

2. Do obowiązków jej członków należy:

a. wykonywanie czytań, modlitwy wiernych i psalmów responsoryjnych,

b. czytanie komentarzy,

c. przygotowywanie procesji z darami,

d. służba porządkowa,

e. dbanie o właściwy i godny przebieg liturgii,

 

3. Członkiem grupy liturgicznej może zostać każda osoba, która ma szczerą chęć czynnego włączenia się w liturgię oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

4. Decyzję o przyjęciu do grupy podejmuje na wniosek kandydata Ksiądz Proboszcz wspólnie z Opiekunem SL.

 

5. Do obowiązków członka grupy liturgicznej należy: czynne włączanie się w liturgię, pogłębianie swojej formacji liturgicznej oraz stałe doskonalenie swoich umiejętności.

 

6. Członkowie grupy odbywają przynajmniej raz w miesiącu spotkania formacyjne.

 

7. Przestaje być członkiem grupy liturgicznej osoba, która wyrazi chęć odejścia bądź zostanie z niej wykluczona przez Księdza Proboszcza.

 

 

I. Podstawowe obowiązki służby ministranckiej

 

1. Dyżur w dni powszednie
Ministrant wybiera dzień i godzinę swojego dyżuru, obowiązuje minimalnie jeden dyżur w tygodniu.

2. Dyżur w niedzielę
Udział we Mszy św.

3. Zebrania liturgiczne
Odbywają się przed uroczystymi liturgiami Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała i w miarę potrzeb.
 
4. Pierwszy piątek
W każdy I piątek miesiąca wszyscy ministranci uczestniczą we Mszy św. na godz. 17.oo  lub 18.oo i jeśli jest taka potrzeba,  przystępują do sakramentu pojednania.

5. Nabożeństwa
W październiku każdy ministrant przynajmniej raz w tygodniu jest na różańcu. W Wielkim Poście na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej według planu dyżurów. W maju i w czerwcu każdy ministrant przynajmniej raz w tygodniu jest na nabożeństwie.

 

 

II. Modlitwa przed i po służeniu:

 

1. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia minimum 3 minuty przed Mszą świętą lub nabożeństwem.

 

2. Ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją Kapłan, bądź Ceremoniarz czy lektor, lub najstarszy stopniem i wiekiem ministrant. Po modlitwie należy podać komendę „pokłon Krzyżowi” („inclinatio Crucis”).

 

3. Przed Mszą św. z „pełną oprawą” stosuje się komendy w języku polskim bądź łacińskim.

 

4. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy wraz z Celebransem odmawiają modlitwę po służeniu.

 

III. Służba liturgiczna:

 

1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku.

 

2. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.

 

3. Każdy ministrant zobowiązany jest do obowiązkowego służenia przynajmniej raz w tygodniu oraz do przychodzenia na wyznaczoną grafikiem Mszę świętą.

 

4. Za porządek w zakrystii odpowiedzialna jest cała Służba Liturgiczna, a szczególnie jeden z lektorów, który jest do tej funkcji wyznaczany.

 

5. Miejscem gdzie ubieramy komże i alby jest zakrystia.

 

 

IV. Dzień skupienia:

 

1. Do uczestnictwa w Dniach skupienia, zobowiązani są wszyscy lektorzy. Mogą w nich brać także udział ministranci.

 

2. Termin dnia skupienia ogłoszony jest z odpowiednim wyprzedzeniem przez Księdza Moderatora Służby Liturgicznej.

 

3. Dzień skupienia powinien odbywać się raz na kwartał, a przynajmniej raz w roku.

 

 

VI. Władze Służby Liturgicznej:

 

1. Na czele Służby Liturgicznej stoi Opiekun, który jest w stałym kontakcie z Księdzem Proboszczem.

 

2. Opiekun jest wyznaczany i odwoływany przez Księdza Proboszcza.

 

3. Do współpracy Opiekun dobiera sobie przynajmniej jednego Zastępcę.

 

4. W wewnętrznych sprawach Służby Liturgicznej Opiekun zasięga opinii Rady, w skład której wchodzą wszyscy lektorzy oraz po jednym przedstawicielu młodszych i starszych ministrantów, którzy są wybrani w swoich grupach.

 

5. Za liturgię w czasie uroczystości odpowiedzialny jest Ceremoniarz.

 

6. Inne funkcje w Służbie Liturgicznej:

   a. Lektor odpowiedzialny za porządek w strojach i sprzętach używanych przez 

       Służbę Liturgiczną.

   b. Nauczyciel aspirantów.

   c. Nauczyciel kandydatów.

 

 

   

 

Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca, Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi, stając się Wiekuistym Kapłanem Nowego Przymierza. Po imieniu wezwałeś Apostołów i w mocy Ducha Świętego posłałeś ich do świata, by głosili tajemnice Królestwa Bożego. Twoja miłość objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii uobecnia się dzisiaj dla nas w sakramentach Kościoła.

   Prosimy Cię, Boski Pasterzu, pociągnij ku Sobie wielu młodych ludzi; obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej i uczyń Twoimi naśladowcami. Niech usłyszą Twoje wołanie i nie lękają się dać hojnie swego życia w darze, poświęcając się dla zbawienia ludzi. Niech nie zabraknie kapłanów, którzy będą tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali Mistyczne Ciało, którym jest Kościół. Uzdolnij ich do głoszenia Twojego Słowa, wlej w ich serca Twoją miłość, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, uzdrowienie chorym i pociechę tym, którzy tracą nadzieję.

   Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich, prosimy Cię, nasz Odkupicielu, daj nam wielu świętych kapłanów ukształtowanych na wzór Twojego Boskiego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.