MINISTRANT -

to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów

spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła

"Ministrare" (z łaciny) znaczy "służyć".

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

 

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej

i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy

przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga

również po zakończeniu Mszy świętej.

 

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.

Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.

 

Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM.

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

 

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując! ]

 

LEKTOR

 

Czytanie Słowa Bożego w Zgromadzeniu Liturgicznym jest najwyższym stopniem służby ministranckiej. Mówi o tym już sama postawa lektora w prezbiterium. Wszyscy inni ministranci służąc zwracają się twarzą do ołtarza. Kiedy odmawiają modlitwy, albo przynoszą do ołtarza dary, są wyrazicielami ludu wobec Boga. Lektor zaś, kiedy czyta Słowo Boże, zwraca się twarzą ku ludziom. W tym momencie jest wyrazicielem samego Boga wobec Zgromadzenia Liturgicznego.

 

Lektorzy stanowią we wspólnotach ministranckich specjalną i najważniejszą grupę, bowiem pełnią specjalną i szczególnie ważną posługę - przekazują ludziom Słowo Boga. Posługa ta stawia przed lektorami dość spore wymagania, dlatego nie każdy może pełnić posługę lektora. Do tej funkcji powinni być wybierani ci, którzy nie tylko posiadają odpowiednie możliwości głosowe i dykcyjne, ale przede wszystkim właściwe kwalifikacje moralne. Aby bowiem wiarygodnie przekazywać innym Słowo Boże, najpierw samemu należy według niego żyć.

 

Życie lektora powinno być przepojone wiarą. Ogromnie ważną rolę pełni tu życie sakramentalne. Lektor powinien być znany z regularnego przystępowania do spowiedzi i komunii św. oraz powinien cieszyć się dobrą opinią w otoczeniu. Trudno sobie wręcz wyobrazić lektora, który w kościele czyta Słowo Boże, a poza kościołem jest jego zaprzeczeniem.

 

   Do posługi lektora należy się też dobrze przygotować. Przygotowanie takie, nazywane kursem

   lektorskim, obejmować będzie:

 

Formację wewnętrzną, czyli szereg nauk dotyczących wiary, modlitwy i pobożności.

Formację biblijną, czyli szereg nauk na temat Pisma Świętego, tak aby przyszli lektorzy

potrafili rozumieć czytania.

Formację liturgiczną, czyli nauki o liturgii i poprawnym w niej posługiwaniu.

Formację fonetyczną, czyli nauki o poprawnym czytaniu, artykułowaniu słów i

akcentowaniu.

 

 

Równolegle do tych zajęć odbywać się będą praktyczne ćwiczenia, które pomogą poprawnie zastosować w życiu poznane wiadomości. Zakończeniem kursu lektorskiego będzie uroczysta promocja na urząd lektora, której dokonać może ks. dziekan, albo ks. biskup.

 

Modlitwa Lektora:

 

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twojego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem,

bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na ustach. Amen

 

M o d l i t w a      m i n i s t r a n t a

 

Przed Mszą Św.

 

Oto za chwilę przystąpię

Do Ołtarza Bożego,

do Boga, który rozwesela młodość moją.

Do świętej przystępuję służby.

Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,

by myśli moje były przy Tobie,

by oczy moje były zwrócone na ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 

 

Po Mszy Św.

 

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach

przez dzień dzisiejszy i całe me życie

szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.