P a r a f i a    Rzymskokatolicka

Św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej  - tel. 66-13-000

 

S A K R A M E N T Y    

 

 

 

 

 

bierzmowanie    BIERZMOWANIE:

wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana.      

...przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują

szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

                                                                            (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

 

 

 

1.      Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył.

2.      Sakrament Bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony i tylko raz w życiu.

3.      Aby godnie przyjąć Sakrament Bierzmowania należy być w stanie łaski uświęcającej, należy być człowiekiem wierzącym i praktykującym oraz pragnąć przyjąć i rozwijać dary płynące z tego Sakramentu.

4.      Świadkiem może być człowiek bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą.

 

 

 

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:

 

-  budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez 

   umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i

   zewnętrznych więzi z Kościołem.

- dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne

   wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste

   zaangażowanie apostolskie.

- odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe

   współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu

   powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi

   do zbawienia.

 

 

  

Wskazania duszpasterskie dotyczące przygotowania do sakramentu

bierzmowania na terenie Archidiecezji Warszawskiej

 

1. Wiek kandydatów do sakramentu bierzmowania

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w Kanonie 889 § 1 stwierdza: "Zdatnym do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był bierzmowany". Zaś w Kanonie 891 KPK wyjaśnia: "Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub, zdaniem szafarza, co innego doradza poważna przyczyna".

 

Ze względu na:

 

a. lepsze przygotowanie kandydatów do "głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mogli lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego" (por. KKK nr 1309);

 

b. nową sytuację duszpasterską związaną z powrotem katechizacji do szkoły;

 

c. pomoc młodym ludziom w przezwyciężeniu trudności związanych z wiekiem dorastania i przygotowanie ich do życia w warunkach wymagających pogłębionej formacji wewnętrznej;

 

d. ożywienie duszpasterstwa młodzieży w parafiach. Zgodnie z sugestia Księdza Arcybiskupa w Archidiecezji Warszawskiej sakrament bierzmowania powinien być udzielany młodzieży I kl. szkół średnich.

 

 

2. Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania

 

2,1 Przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno trwać trzy lata.

 

2,2 Rozpoczyna się w klasie II gimnazjum i trwa przez całą klasę pierwszą szkoły średniej. W tym przypadku sakrament bierzmowania udzielany jest pod koniec pierwszej klasy lub na początku klasy II szkoły średniej.

 

2,3 W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie w parafiach wiejskich, można zorganizować przygotowanie do sakramentu bierzmowania raz na kilka lat i objąć nim kilka roczników młodzieży ze szkół średnich.

 

 

3. Miejsce przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

 

3.1 Właściwym miejscem przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata, z uwzględnieniem internatów i szkół zamkniętych. Do sakramentu bierzmowania dopuszcza własny proboszcz lub wyznaczony przez niego ksiądz. (por. Kan. nr 890 i KKK nr 1309).

 

3,2. Nadzwyczajne przygotowanie do sakramentu bierzmowania poza parafią prowadzone jest w kilku ośrodkach na terenie Warszawy. Mogą się w nich przygotowywać osoby nie objęte katechizacją, czyli powyżej 20 roku życia, za pisemną zgodą proboszcza parafii zamieszkania kandydata.

 

3,3. Katecheta w szkole nie przygotowuje bezpośrednio i nie jest osobą dopuszczającą do sakramentu bierzmowania. W wyjątkowych sytuacjach może to uczynić, ale tylko za wyraźną zgodą proboszcza zamieszkania kandydata.

 

3,4 Jednym z warunków dopuszczenia do sakramentu bierzmowania jest opinia katechety kandydata.

 

 

4. Sposób przygotowania do sakramentu bierzmowania

 

4,1 Aby lepiej przygotować kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zaleca się minimum roczne przygotowanie, które w miarę możliwości powinno być rozszerzone do dwóch, a docelowo do trzech lat.

 

4,2 Poniżej podany jest program rocznego (minimalnego) przygotowania: Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w II klasie gimnazjum. Młodzież tych klas na spotkaniu w Niedzielę Palmową składa swoje prośby o przyjęcie do grona kandydatów do bierzmowania (w ramach swoich parafii zamieszkania) na ręce Księdza Biskupa.

Po Niedzieli Palmowej w parafii odbywa się "spotkanie wstępne" kandydatów do bierzmowania, na którym uroczyście wręcza się im indeksy z programem przygotowania i omawia akcję wakacyjną oraz zachęca do udziału w katechezie. Na tym spotkaniu należy podać termin spotkania wrześniowego. Byłoby wskazane, aby w tym spotkaniu uczestniczyli rodzice kandydatów.

 

4,3 W roku szkolnym odbywają się comiesięczne spotkania. Mogą być one prowadzone według schematu: Msza święta, konferencja, praca w małych zespołach - grupach formacyjnych. Animatorami mogą być przygotowani liderzy różnych grup czy organizacji parafialnych. Konkretne formy pracy duszpasterskiej powinni wypracować miejscowi duszpasterze z uwzględnieniem warunków duszpasterskich swoich parafii.

 

                                                                                                         

 

5. Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych

 

5,1 Osoby dorosłe, które nie przyjęły jeszcze bierzmowania, powinny się przygotować do tego sakramentu, jeśli to możliwe, w ramach przygotowania młodzieży w parafii. Jeśli przygotowanie w parafii natrafi na trudności, należy kandydata skierować do ośrodków diecezjalnych w Warszawie prowadzonych przy niektórych parafiach. Skierowanie ma być sporządzone przez proboszcza na formularzu kurialnym, na podstawie świadectwa chrztu św. przyjętego w Kościele rzymskokatolickim.

 

5,2 Przygotowanie w ośrodkach diecezjalnych odbywa się w stałych dniach tygodnia, obejmuje określoną liczbę spotkań, a poszczególne serie spotkań rozpoczynają się w wyznaczonych terminach.

 

Kuria Metropolitalna Warszawska