P a r a f i a    Rzymskokatolicka

Św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej

 - tel. 66-13-000

 

S A K R A M E N T Y    

    

 

 

     C H R Z E S T: jest  to  Sakrament,  przez  który Pan Jezus gładzi nam grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Bożego.           

   Sakrament Chrztu świętego ustanowił Pan Jezus po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udziela-jąc im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt. 28,19).

 

Skutki chrztu św.:

- odpuszczenie grzechu pierworodnego;

- odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;

- odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej;

- wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego;

- charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

 

Nadanie imienia:

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

 

Warunki udzielania chrztu św.:

- Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez  

   danego człowieka.

-  W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim

   wychowaniu dziecka.

- Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do  

   momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić

   katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego

   przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

 

Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

- Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej

- Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.

- Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.

- Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie

   tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną)

- Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia  

   sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

 

Rodzice chrzestni:

-  Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):

- Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne.

- Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.

- Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament Chrztu, Eucharystii i

   Bierzmowania.

- Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby

   pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.

- Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

- Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.

 

  - W czasie chrztu rodzice chrzestni - w imieniu dziecka wyznają wiarę.

  - Po chrzcie św. rodzice chrzestni mają obowiązek pomagać wychowywać dziecko w wierze i wierności

    przykazaniom.

 

 

  

 

 

 

   

Przygotowanie  do  Sakramentu  Chrztu:

        

Formalności związane z chrztem św.:

 

1. Chrzest powinien odbyć się w Kościele parafialnym, w najbliższych miesiącach po urodzeniu dziecka. 

2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną

    uroczystością.

3. Chrzest  zgłaszają  rodzice  dziecka.   Prosząc  o  Sakrament  Chrztu  powinni  przedłożyć   -

    /zgodnie z prawem kanonicznym/ -   w   kancelarii   parafialnej  następujące  dokumenty:

 

    a. świadectwo Sakramentu małżeństwa rodziców dziecka.

    b. akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

    c. podać dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).

    d. zaświadczenie, że chrzestni są wierzącymi i praktykującymi katolikami, wydane przez parafię  

        zamieszkania chrzestnych.

    e. w przypadku chrztu poza własną parafią  -  pozwolenie Ks. Proboszcza na Chrzest

 

   4. Zobowiązania:

- Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

- Uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej.

- Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.

 

   5. Rodzice chrzestni

       a. Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego,

           kan. 872-874):

       -  ukończył 16 lat;

       -  jest katolikiem;

       -  przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;

       -  prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

     

 

    Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby:

      - niepraktykujące;

      - pozostające w cywilnych związkach małżeńskich;

      - odrzucające naukę Kościoła;

      - która wyrzekła się wiary;

      - w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji,

      - uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.

      - nie życzące sobie wizyty duszpasterskiej.

 

 

Zapamiętaj:

- Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego

  zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.

- Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze.

 

- Chrzty św.  w  naszej  parafii  odbywają  się: 

     - w  drugą i  czwartą  niedzielę  miesiąca  o godz.  12.oo. Terminy powyższe mogą ulegać zmianie z

            racji Świąt i parafialnych uroczystości.

    - W uzasadnionych przypadkach chrzest może być udzielany w innym terminie, w łączności z inną   

      Mszą Świętą.

    - W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary  

       katolickiej, chrzest może zostać odłożony.

    - konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywają się w każdy czwartek przed II niedzielą miesiąca

       po Mszy św. wieczornej.

    - Akt chrztu jest spisywany i podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych po odbytej

       konferencji.

      W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpisy w dniu chrztu (10

       min. przed chrztem).

    - W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza  

      fotografów i operatorów kamer wideo). Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić w zakrystii

      przed chrztem.

 

   Obrzędy chrztu składają się z czterech części:

   1. Przyjęcie dziecka

   2. Liturgia Słowa Bożego

   3. Chrzest dziecka

   4. Zakończenie