P a r a f i a    Rzymsko-Katolicka

Św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej

 - tel. 66-13-000

 

S A K R A M E N T Y    

      św. są to znaki widzialne, które ustanowił Chrystus i przez 

      nie daje On nam łaskę Bożą.

 

 

 

M A Ł Ż E Ń S T W O:

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".

   

Małżeństwo jest to Sakrament, w którym mężczyzna i kobieta zawierają dozgonny związek dla zrodzenia i wychowania dzieci oraz otrzymują w tym celu potrzebne łaski.

 

Małżeństwo ustanowił Pan Bóg jeszcze w raju, gdy Adamowi dał Ewę za małżonkę i towarzyszkę życia. Dał im uczestnictwo w swoim własnym dziele stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie mówiąc: ,,Bądźcie płodni i rozmnażajcie się'' (Rdz. 1,28).

 

Chrystus związek małżeński między ochrzczonymi wyniósł do godności Sakramentu. Małżonkowie przez ten Sakrament spotykają się z Chrystusem, który łączy ich ściśle ze sobą i z Kościołem oraz pomnaża łaskę uświęcającą i dopomaga małżonkom do wykonania ich obowiązku.

 

     Przygotowanie  do  Sakramentu  Małżeństwa:

 

1.      Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w Kościele Parafialnym – narzeczonej lub narzeczonego.

      a: - na 3 miesiące lub odpowiednio wcześniej narzeczeni ustalają termin ślubu

          b: - biorą udział w konferencjach przedmałżeńskich  -(o ile wcześniej nie ukończono kursu  przedmałżeńskiego).

 

2.      Zapowiedzi:  - (po uprzednim ustaleniu terminu) - Narzeczeni osobiście zgłaszają się do kancelarii parafialnej

      na dwa miesiące przed planowanym ślubem i przedkładają wymagane przez prawo kanoniczne dokumenty: 

          a:  Świadectwo  Chrztu  i Bierzmowania, z adnotacją: - „do ślubu kościelnego”, (świadectwo ważne jest  3 miesiące,

               wdowcy przedstawiają także kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.)

          b:  Świadectwo ukończenia nauki religii.

          c:  Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.

          d:  Dowód osobisty.

          e:  Dokument z USC dla zawarcia małżeństwa konkordatowego – wydaje  urząd zameldowania narzeczonej lub

               narzeczonego, - zaświadczenie ważne tylko 3 miesiące lub dokument o zawarciu związku  cywilnego z USC –

               (gdy nie zawiera się małżeństwa konkordatowego).

  

3.      Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni przystąpić do tego sakramentu przed

           zawarciem małżeństwa.

  

    4.  Spowiedź przedślubna: 

         Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski.  

         Dlatego Kościół wzywa narzeczonych, żeby przystąpili do sakramentu pokuty dwukrotnie: zaraz po zgłoszeniu

         na zapowiedzi i przed ślubem.

  

    5.  W tygodniu poprzedzającym ślub,  narzeczeni zgłaszają się do kancelarii celem przygotowania 

         aktu ślubu,  - (dostarczą resztę dokumentów:

         - Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

         - inne brakujące zaświadczenia i dokumenty,

         - dane świadków).

  

    6.  Na ślub należy przybyć punktualnie, w obecności zgłoszonych świadków,  których należy zachęcić aby przystąpili

         do Sakramentów;  Pokuty  i  Eucharystii

 

    7. Zawierając ślub poza własną parafią -  wszystkie formalności związane ze ślubem załatwiane są w parafii

        zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego,  a do parafii ślubu, przynosi się licencję na asystowanie przy

        zawieraniu Sakramentu małżeństwa.

 

    8. Zgodnie z powszechną praktyką, z okazji zawarcia małżeństwa składa się ofiarę pieniężną na rzecz Kościoła.  

        W wypadku ślubu na podstawie licencji, składa się również ofiarę w parafii, która licencję wystawia.

 

    9. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni.

        W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą świętą, w obrzędzie połączonym z Komunią świętą.

 

   10. Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, a także miejsce składania życzeń, należy

         uzgodnić z ks. proboszczem.

 

   11. Nie dopuszcza się sprawowania obrzędów zawarcia małżeństwa poza świątynią.

 

 

    Konferencje Przedmałżeńskie   

  / 10 spotkań/.

                                                                                       

   /sala katechetyczna/.

  

Cykl

I

II

III

Temat 1

4.02.2011.

3.02.2012.

2.02.2013.

 

 

 

 

Kolejne spotkanie po uzgodnieniu z uczestnikami

 

Poradnia

Grójec

Jasieniec

Warka